SAHA e-Procurement สำหรับลูกค้าองค์กรที่เป็นสมาชิก สนใจรับบริการ คลิก!!

Call center 02-115-6888

Returns & Exchanges

 

เปลี่ยน/คืนสินค้า

 

•      บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือ การจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

-      ยกเว้นสินค้าประเภท ตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ตลับผ้าหมึก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดียวกัน กับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

-      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข ตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต สหออฟฟิศ จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามนโยบายของผุ้ผลิตค่ะ

*สินค้าตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ และตลับหมึกอิงค์เจ็ท จะมีสติกเกอร์คำว่า “QC by Sahaoffice” ที่ฝาบรรจุภัณฑ์ ในทุกครั้ง หากพบรอยฉีกขาด กรุณาส่งคืนเจ้าหน้าที่จัดส่งของบริษัทฯ

 

•      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการ รับคืนสินค้า

 

•      บริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าประเภทสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ หรือมีการหมดอายุ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อาหารและเครื่องดื่ม ตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าที่ไม่มีเสนอขายในแค็ตตาล็อกสหออฟฟิศ หรือสินค้าที่ผู้ซื้อระบุให้ทาง บริษัทฯ จัดทำจัดหาให้เป็นกรณีพิเศษ (By Order) และสินค้าอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถรับคืนได้